Regulamin sklepu FABRICATED.PL

I. Postanowienia Ogólne

1. Poniższy Regulamin określa zasady dokonywania transakcji w Sklepie Internetowym FABRICATED.COM.PL działającym pod adresem: www.fabricated.com.pl, który prowadzony jest przez Sprzedawcę.

2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

a) Sprzedawcy – rozumie się przez to FABRICATED.COM.PL z siedzibą w Łodzi przy ul. Pienistej 41C, NIP 7282203515, REGON 472945083

b) Kliencie - rozumie się przez to osobę fizyczną, posiadającą co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat, a także osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, posiadającą zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych,

c) Sklepie – rozumie się przez to sklep internetowy FABRICATED.COM.PL, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.fabricated.com.pl,

d) Towarze lub Towarach – rozumie się przez to towary oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej dostępne w Sklepie,

e) Cenie - należy przez to rozumieć cenę brutto Towaru umieszczoną obok informacji o Towarze, nieuwzględniającą Kosztów dostarczenia Towaru. Ceny Towarów znajdujących się w Sklepie wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek VAT,

f) Dostawcy – rozumie się przez to firmę współpracującą ze Sprzedawcą. W tym przypadku jest nim Poczta Polska.

g) Kosztach dostarczenia Towaru - rozumie się przez to opłaty za dostawę Towaru do Klienta,

h) Zamówieniu – rozumie się przez to zamówienie na Towar lub Towary złożone przez Klienta w Sklepie zgodnie z niniejszym Regulaminem.

3. Informacje podane na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Stanowią one zaproszenie do składania ofert przez Klientów.

4. Dostępność towarów jest aktualizowana od poniedziałku do piątku w godzinach południowych z wyjątkiem dni wolnych od pracy.

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do limitowania ilości zamawianych Towarów oferowanych w Sklepie po promocyjnych cenach.

6. Wszystkich Klientów Sklepu obowiązuje zakaz przesyłania treści o charakterze bezprawnym lub sprzecznym z zasadami współżycia społecznego.

II. Rejestracja i warunki dokonywania Zamówień

1. Złożenie Zamówienia przez Klienta jest możliwe po założeniu indywidualnego konta Klienta.

2. Założenie indywidualnego konta polega na:

a) wypełnieniu w prawidłowy sposób formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej Sklepu (w szczególności podania wymaganych w formularzu danych osobowych i ustalenia przez Klienta loginu oraz hasła),

b) wypełnieniu formularza Zamówienia na stronie internetowej Sklepu,

c) zapoznaniu się i zaakceptowaniu Regulaminu Sklepu.

3. Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo. Przy każdym kolejnym Zamówieniu Klient używa ustalonego wcześniej na stronie Sklepu loginu i hasła. Po użyciu ustalonego przez Klienta loginu i hasła ma on możliwość aktualizacji danych podanych przy rejestracji.

4. Login i hasło mają charakter poufny.

5. W Zamówieniu Klient może wskazać dodatkowo dane wymagane do wystawienia faktury VAT, jeżeli żąda wystawienia faktury VAT.

III. Realizacja Zamówień

1. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje e-mail z potwierdzeniem dostępności Towaru oraz prośbą o potwierdzenie złożonego Zamówienia. Tylko Zamówienia potwierdzone e-mailem zwrotnym będą realizowane.

2. W celu zawarcia umowy sprzedaży Zamawiający zobowiązany jest potwierdzić Zamówienie zgodnie ze wskazówkami zawartymi w otrzymanym od Sprzedawcy e-mailu. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w momencie, gdy Sprzedawca potwierdzi dostępność objętego Zamówieniem Towaru, a Klient prześle potwierdzenia Zamówienia.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Klienta, np. w drodze kontaktu telefonicznego.

4. Sprzedawca ma prawo do odmowy realizacji Zamówień:

a) złożonych na nieprawidłowo wypełnionym formularzu Zamówienia,

b) co do których nie dokonano potwierdzenia,

c) złożonych z naruszeniem niniejszego Regulaminu.

5. Dokonywanie Zamówień w Sklepie jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku.

6. Czas realizacji Zamówienia liczony jest od momentu:

a) zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy w przypadku płatności przelewem bankowym lub kartą,

b) potwierdzenia Zamówienia przez Klienta w przypadku wyboru formy płatności za pobraniem.

7. Z zastrzeżeniem ust. 8 Towar objęty Zamówieniem jest dostarczany Klientowi przez Sprzedawcę wraz z dokumentem sprzedaży, to jest paragonem lub fakturą VAT, jeżeli Zamawiający zażądał jej wystawienia przy dokonywaniu Zamówienia i podał niezbędne dane do jej wystawienia.

8. Na życzenie Klienta wyrażone w Zamówieniu Towar objęty Zamówieniem może zostać odebrany przez Klienta osobiście, po uprzednim uzgodnieniu terminu odbioru, w sklepie w siedzibie Sprzedawcy, w Łodzi, przy ul. Pienistej 41C/3

9. Treści umów sprzedaży zawieranych w Sklepie są przechowywane przez system informatyczny Sklepu przez okres co najmniej 3 miesięcy od daty zawarcia każdej z umów, a treść tych umów jest udostępniona wyłącznie stronom umowy. Każdy Klient, który dokonał procedury rejestracji, ma po zalogowaniu dostęp do wszystkim swoich umów sprzedaży zawartych w Sklepie przez okres ich przechowywania w systemie informatycznym określonym w zdaniu pierwszym.

10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności Towaru do momentu zapłaty Ceny sprzedaży Towaru zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

11. Warunki umowy sprzedaży określa niniejszy Regulamin, obowiązujące przepisy prawa oraz indywidualne ustalenia pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

12. Klient zobowiązuje się do odbioru Towaru i zapłaty oznaczonej przez Sprzedawcę Ceny wraz z Kosztami dostarczenia Towaru.

IV. Zasady płatności

1. Należność za Towar oraz Koszty dostarczenia Towaru mogą być uiszczane jedynie według poniższych możliwości:

a) gotówką (za pobraniem) w przypadku dostarczenia Towaru przez Dostawcę,

b) przelewem albo wpłatą na rachunek bankowy Sprzedawcy,

c) kartą kredytową - za pomocą systemu umożliwiającego płatności on-line na stronie internetowej Sklepu, w sytuacji gdy posiadana przez Klienta karta daje mu taką możliwość,

d) gotówką w przypadku odbioru osobistego Towaru u Sprzedawcy.

2. W przypadku płatności realizowanej przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Sprzedawcy, na poleceniu przelewu należy umieścić w tytule przelewu:

- imię i nazwisko albo firmę Klienta,

- numer Zamówienia.

Płatności należy dokonać na rachunek bankowy o numerze:

11105014611000009130538433 ING Bank Śląski

3. W przypadku niezgodnego z regulaminem opisu przelewu, uniemożliwiającego identyfikację zamówienia, Sprzedawca zwraca wpłacone środki.

V. Dostawa zamówionego Towaru

1. Sprzedawca realizuje Zamówienia w formie przesyłki kurierskiej za pośrednictwem Dostawcy.

2. Wysyłka za pośrednictwem Dostawcy jest realizowana do 5 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy w przypadku płatności przelewem bankowym lub kartą albo od momentu potwierdzenia Zamówienia przez Klienta, w przypadku wyboru formy płatności za pobraniem. Do czasu tego nie wlicza się sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy. W szczególnych przypadkach Sprzedawca zastrzega sobie prawo przesłania Towaru w terminie 14 dni od zdarzeń wskazanych w zdaniu pierwszym.

3. Koszty dostarczenia Towaru są podawane na stronie internetowej Sklepu przy składaniu Zamówienia.

4. Szczegółowe zasady doręczania przesyłek za pośrednictwem Dostawcy określone są w Regulaminie Usług Dostawcy.

5. Sprzedawca przewiduje możliwość odbioru osobistego Towaru przez Klienta w punkcie handlowym Sprzedawcy. Odbiór zamówionego Towaru możliwy będzie przez Klienta lub osobę przez niego upoważnioną, znającą nr zamówienia, w siedzibie Sprzedawcy, po uprzednim potwierdzeniu terminu przez Sprzedawcę drogą mailową lub telefoniczną.

6. Jeżeli do Klienta dotrze przesyłka uszkodzona, wskazująca na ingerencję osób trzecich, Klient powinien odmówić przyjęcia takiej przesyłki.

VI. Zwrot zakupionego Towaru

1. Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Klientowi, który jest konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od dnia wydania Towaru, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej. Klient zwraca Sprzedawcy Towar wraz z wypełnionym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, którego wzór zawarty jest w Formularzu Wymiany/Zwrotu.

2. W przypadku odstąpienia od umowy, na zasadzie wskazanej w ust. 1 powyżej, zarówno Sprzedawca jak i Klient są zobowiązani do zwrotu wszystkiego, co otrzymali od drugiej strony na mocy zawartej umowy, w szczególności także zwrot Kosztów dostarczenia Towaru, o ile takie koszty zostały poniesione przez Klienta.

3. Towar zwracany przez Klienta, w związku z odstąpieniem przez Klienta od umowy na zasadzie wskazanej w ust. 1 powyżej:

a) powinien posiadać oryginalne opakowanie dostarczone przez producenta,

b) powinien być kompletny,

c) nie może nosić śladów użytkowania.

Powyższe wymagania co do zwrotu nie naruszają, ani nie ograniczają praw Klienta do złożenia reklamacji zgodnie z przepisami prawa.

4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach określonych szczegółowo w § 10 ust. 3 opisanej powyżej w ust 1. ustawy, m.in. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu

5. Wszelkie zwroty dokonywane przez Klienta na koszt Sprzedawcy nie będą przyjmowane.

VII. Reklamacja Towaru

1. Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego wobec Klientów będących konsumentami, Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową. W przypadku Klientów niebędących konsumentami, Sprzedawca odpowiada na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym, z zastrzeżeniem postanowień pkt VIII ust. 2.

2. Klient zgłaszając reklamację zobowiązany jest przesłać Towar wraz z prawidłowo wypełnionym formularzem reklamacji oraz dowodem zakupu na adres: FABRICATED.COM.PL 94-109 Łódź, ul. Pienista 41C/3

3. Klient powinien podać w formularzu reklamacji dane kontaktowe umożliwiające skontaktowanie się z Klientem, min. numer telefonu lub adres e-mail.

VIII. Odpowiedzialność Sprzedawcy

1. Za skutki wynikłe z niewłaściwego lub niezgodnego z Regulaminem dokonania Zamówienia przez Klienta, w szczególności nieprawidłowego wypełnienia formularza rejestracyjnego lub formularza Zamówienia, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.

2. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Klientów nie będących konsumentami ograniczona jest do strat i nie obejmuje utraconych korzyści oraz nie może przekroczyć wysokości Ceny.

IX. Ochrona danych osobowych

1. Klient dokonując rejestracji w Sklepie wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych w formularzu w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z zm.) wyłącznie w celu realizacji Zamówień.

2. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o charakterze reklamowym i handlowym, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgoda ta jest udzielana przez Klienta poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji na formularzu rejestracyjnym. Wyrażenie zgody nie jest warunkiem realizacji Zamówienia.

3. Klientowi przysługuje prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych.

X. Postanowienia końcowe

1. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, oraz innych ustaw, a w odniesieniu do konsumentów również Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 poz. 271 z późn. zm.) i Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141 poz.1176). Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają praw konsumenta z tytułu niezgodności towaru z umową. Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.

2. Regulamin wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia go na stronie internetowej Sklepu.

3. Sprzedawca jest uprawniony do wprowadzania zmian w Regulaminie ze skutkiem na przyszłość. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie wraz z ich ogłoszeniem na stronie internetowej Sklepu. Zmiany nie mogą naruszać praw Zamawiającego wynikających z Zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmiany.


Porównaj 0

No products

To be determined Dostawa
0,00 zł Razem

Realizuj zamówienie